Kompetencer - hvorfor konkurrenceretlig rådgivning?

Konkurrenceretten er kendetegnet ved en udfordrende kombination af høj kompleksitet og hårde sanktioner. Dette medfører behov for specialiseret rådgivning - der samtidig skal være praktisk anvendelig.

Thomas Klausen bistår med at sikre overholdelse af reglerne og med at opnå de bedste lovlige resultater.

Rådgivningen ydes baseret på hurtigt, grundigt og kompetent arbejde.Vertikale relationer

Forhandleraftaler, agentaftaler, franchiseaftaler og andre former for vertikale aftaler indeholder typisk adskillige aspekter, der bør vurderes konkurrenceretligt.

Dette ikke mindst i forhold til eventuel regulering af videresalgspriser, områderestriktioner og/eller konkurrenceklausuler.

Horisontale relationer

Aftaler - og relationer i det hele taget - mellem konkurrenter udgør det konkurrenceretligt mest farlige.

Samarbejder mellem konkurrenter kan være lovlige, men grundlæggende bør stort set enhver relation konkurrenter imellem vurderes konkurrenceretligt.Frivillige kæder

Konkurrencereglerne indebærer en række særskilte udfordringer for frivillige kæder ikke mindst i forhold til prissætning.

Thomas Klausen har omfattende erfaring med rådgivning til frivillige kæder, og med at finde praktiske og lovlige løsninger på lovgivningens udfordringer.

Dominerende virksomheder

Virksomheder med en dominerende stilling (tommelfingerregel over 40%) skal overholde særskilte, restriktive konkurrenceregler.

Er der risiko for at en virksomhed er dominerende bør foretages en vurdering heraf, og foreligger dominans, bør virksomhedens aftalebetingelser mv. nøje gennemgås.Anmeldelsespligtig transaktion?

Ved virksomhedsoverdragelser og øvrige transaktioner skal afklares om transaktionen skal anmeldes til konkurrencemyndighederne.

"Danske" transaktioner skal ofte (også) anmeldes til udenlandske myndigheder, og i den forbindelse er behov for overblik over også udenlandske regler og tærskler for anmeldelsespligt.

Anmeldelse til konkurrencemyndigheder

Skal en transaktion anmeldes må den ikke gennemføres før myndigheden har godkendt dette. Anmeldelsesprocesser er arbejdskrævende og kræver stor erfaring.

Thomas Klausen har håndteret mange anmeldelser i Danmark samt ved EU-Kommissionen og en række andre myndigheder.Interne undersøgelser

Hvis en virksomhed får mistanke om, at en medarbejder har overtrådt konkurrencereglerne, er det særdeles væsentligt med en kvalificeret håndtering af situationen.

En intern undersøgelse bør hurtigt foretages, og der skal tages stilling til videre fremfærd, herunder ansøges om leniency.

Compliance

Det bedste forhold til konkurrencereglerne opnås via løbende fokus "før skaden sker". Forebyggende foranstatninger i form af interne kurser, medarbejdertræning, mv. har stor værdi.

På konkurrenceloven.dk er beskrevet en række forskellige tilbud om sådan compliance-træning.Straffesager

I nogle tilfælde medfører overtrædelse af konkurrencereglerne straf. Overtrædelse af konkurrencereglerne kan som udgangspunkt medføre bøde, men lovgivningen indeholder i forhold til karteller også mulighed for fængselsstraf. I straffesager bør altid søges bistand fra en kvalificeret advokat.

Thomas Klausen har været engageret som forsvarer i en række straffesager.

Dawn Raids

Ved uanmeldt besøg af konkurrencemyndighederne tilkaldes normalt advokat for at sikre det bedst mulige forløb.

Et eventuelt besøg kan forberedes med en dawn raid manual, og udover at tilbyde sådanne bistår Thomas Klausen  også under besøget baseret på omfattende erfaring.

Øvrige myndighedssager

Også i andre tilfælde end ved dawn raids bør korrespondance med myndighederne ske med kvalificeret juridisk bistand.

Dette gælder både for en virksomhed, der bliver klaget over, men også den virksomhed, der selv kontakter myndighederne med henblik på at klage over andre.